ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
International Education and Training Center

ผู้ปฎิบัติงานโสดทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป