ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
International Education and Training Center

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป