ผู้อำนวยการศูนย์อาคารที่พัก

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วยบัญชีและการเงิน

ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าและสื่อสารองค์กร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail

ฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม

ผู้ปฎิบัติงานโสดทัศนศึกษา
Tel. , E-mail