ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
International Education and Training Center
690395